Nákup nad 100 € ZĽAVA 7 %, nad 140 € 9 % a nad 180 € 11 %! Zľavový kód zadajte v košíku. Akcia platí na všetky označené produkty.

Zásady spracovania osobných údajov

Vážení,

dovoľujeme si vás informovať o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov, ktoré prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Tieto Zásady spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) budeme v prípade potreby aktualizovať. Aktuálna verzia Zásad bude vždy dostupná na webovej stránke https://www.riteli.sk/ (ďalej len „internetový obchod“) a v sídle našej spoločnosti. Ak dôjde v týchto Zásadách k podstatnej zmene v spôsoboch nakladania s osobnými údajmi, budeme vás o zmenách informovať v internetovom obchode.

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľ internetového obchodu a správca osobných údajov:

HANZEL spol. s r.o., organizačná zložka, IČ: 53976690, DIČ: 4120270759, IČ DPH: SK4120270759, so sídlom Bratislava - mestská cast Staré Mesto, Karpatská 18, PSČ 811 05, Slovenská republika

Kontaktné údaje:

Telefónny kontakt: +421 950 103 603
E-mailový kontakt: kvasimsluzbam@riteli.sk

Splnomocnenec na ochranu osobných údajov:

Nevymenovali sme splnomocnenca na ochranu osobných údajov, pretože nie sme povinnou osobou podľa čl. 37 GDPR.

Dozorový úrad:

Dozorovým úradom je nezávislý orgán verejnej moci príslušný na ochranu osobných údajov v danom štáte. Dozorovým úradom v mieste sídla našej spoločnosti je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

II. ROZSAH A ÚČELY ZPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame osobné údaje na následujúce účely v uvedenom rozsahu:

 1. Plnenie zmluvy (odoslanie tovaru, komunikácia so zákazníkom)
  Meno, priezvisko, doručovacia adresa, e-mail, telefón

 2. Plnenie právnych povinností (najmä vedenie účtovníctva, vystavovanie a evidencia daňových dokladov)
  Fakturačné údaje (IČ, DIČ, adresa bydliska/miesta podnikania, číslo bankového účtu)

 3. Oprávnený záujem (marketing – zasielanie bulletinu)
  E-mail, telefón

 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

  V prípade, že budeme mať v úmysle spracovávať iný osobný údaj, než je uvedený vyššie, prípadne na iné účely, môžeme tak činiť na základe platne udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov nám udelíte na samostatnej listine.

  Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám bulletiny iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

  Ak ste mladší než 16 rokov a chcete nám prostredníctvom našich webových stránok udeliť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov (napr. zasielanie bulletinov), požiadajte, prosím, vášho zákonného zástupcu o schválenie, a to ešte predtým, než nám poskytnete vaše osobné údaje. Bez takého schválenia nie ste oprávnení nám vaše osobné údaje poskytnúť.

 5. Ďalej spracováva údaje, ktoré získame od návštevníkov našich webových stránok tým, že webové stránky navštívia (pozri časť XII. týchto Zásad COOKIES – účely používania cookies): IP adresa, príp. iné online identifikátory.

Nespracovávame osobné údaje, ktoré je možné zaradiť do zvláštnej kategórie (tzv. citlivé údaje) v zmysle čl. 9 GDPR, ani osobné údaje týkajúce se rozsudkov v trestných veciach a trestných činov v zmysle čl. 10 GDPR.

III. OBDOBIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu a následne počas maximálne 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje spracovávané na plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo zvláštnych právnych predpisov, spracovávame počas obdobia stanoveného týmito právnymi predpismi. V prípade potreby použitia osobných údajov na ochranu našich oprávnených záujmov, osobné údaje spracovávame počas obdobia nevyhnutného na uplatnenie týchto práv. Ak je osobný údaj spracovávaný na základe súhlasu, spracovanie vykonávame iba počas obdobia, na ktoré je súhlas udelený.

IV. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získavame priamo od subjektov údajov. Svojich zákazníkov vždy informujeme, ktoré z osobných údajov musia na účely plnenia zmluvy alebo plnenie zákonných povinností poskytnúť.

V. ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S cieľom zabezpečiť dáta aplikujeme primerané a vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré sú priebežne aktualizované. Na účely maximálnej ochrany používame šifrovanie dát. Organizačné opatrenia sú súborom pravidiel správania našich zamestnancov a sú súčasťou našich vnútorných predpisov, ktoré z bezpečnostných dôvodov považujeme za dôverné. Ak sú servery umiestené v dátovom centre prevádzkovanom treťou osobou, dbáme na to, aby boli technické a organizačné opatrenia zavedené aj u tohto poskytovateľa.

Všetky dáta ukladáme iba na serveroch umiestených v Európskej únii alebo v krajinách zaisťujúcich ochranu osobných údajov spôsobom rovnocenným s ochranou zaisťovanou právnymi predpismi Slovenskej republiky.

VI. ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Vaše osobné údaje odovzdávame našim partnerom na zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí v súvislosti s vašou objednávkou:

 • prevádzkovatelia platobných brán: PayU S.A., PL7792308495

 • poskytovatelia zaisťujúci predaj na splátky: Home Credit a.s., IČO: 26978636

 • doprava tovaru: Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266


Na základe vášho súhlasu odovzdávame vaše údaje reklamným a sociálnym sietiam, ako je opísané v časti XII. týchto Zásad (COOKIES):


Na spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú iba podľa našich pokynov. Spracovanie osobných údajov môžu pre nás vykonávať spracovatelia výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, tzn. s garanciami organizačno-technického zabezpečenia týchto dát s vymedzením účelu spracovania, pričom spracovatelia nesmú použiť údaje na iné účely.

Takými spracovateľmi sú:

 • Poskytovatelia cloudových služieb: Microsoft Ireland Operations Ltd., so sídlom One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Ireland; Google Ireland Ltd, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

 • Prevádzkovatelia marketingových nástrojov:
  • AM Digital s.r.o., IČO: 06657303, so sídlom Příkop 843/4, 602 00 Brno
  • ROI Story, s.r.o., IČO: 03622622 so sídlom Na Výsluní 542, 760 01 Zlín

 • Vývoj webových stránok: Shoptet, a.s., IČO: 28935675, so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6

 • Poskytovateľ podnikového informačného systému: Redcon s. r. o., IČO 24174947, so sídlom Husinecká 903/10, 130 00 Praha


Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů můžeme předat orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy nám tak ukládá zákon.

VII. ODOVZDÁVANIE DÁT MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. Osobné údaje neodovzdávame do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR.

VIII. NAŠE OPRÁVNENÉ ZÁUJMY

Spracovávame vaše osobné údaje okrem iného tiež na účely svojich vnútorných a oprávnených potrieb.

V súvislosti s tým vás informujeme, že také spracovanie sa deje predovšetkým na:

 • ochranu našich práv a právom chránených záujmov, oprávnených príjemcov alebo iných príslušných osôb, napr. na vymáhanie pohľadávok;
 • vnútorné potreby, najmä optimalizácia a ďalší vývoj webových stránok;
 • elektronického marketingu (zasielanie bulletinov);
 • bezpečnosť – ochrana fyzického majetku a dát.

Proti tomuto spracovaniu máte právo podať námietku – pozri časť XI. týchto zásad (PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU, ZASIELANIU OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ, INFORMÁCIE O PRIAMOM MARKETINGU)

IX. KAMEROVÉ SYSTÉMY V NAŠEJ PREDAJNI

Naše predajne a výdajné miesta sú monitorované kamerovými systémami, na ktoré môžete byť zachytení, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu).

Kamerové záznamy vykonávame na účely ochrany nášho i vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v predajni. Kamery máme tak z dôvodu prevencie, ako z dôvodu objasňovania prípadnej protiprávnej činnosti.

Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, HANZEL spol. s r.o., organizačná zložka, IČ: 53976690, DIČ: 4120270759, IČ DPH: SK4120270759, so sídlom Bratislava - mestská cast Staré Mesto, Karpatská 18, PSČ 811 05, Slovenská republika.

Na tento účel osobné údaje uchovávame počas 14 dní.

Proti tomuto spracovaniu máte právo podať námietku – pozri časť XI. týchto zásad (PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU, ZASIELANIU OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ, INFORMÁCIE O PRIAMOM MARKETINGU).

X. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktného e-mailu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od nás získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k následujúcim informáciám: a) účel spracovania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovia, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené; d) plánované obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené; e) existencia práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu; f) právo podať sťažnosť u dozerajúceho úradu; g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov; h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Zároveň máte právo získať kópiu spracovaných osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili vaše nepresné osobné údaje, príp. doplnili neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) odvoláte súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie; c) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie; d) osobné údaje boli spracované protiprávne; e) osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo Slovenskej republiky; f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Právo na výmaz sa neuplatní, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie právnych povinností, na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a v ďalších prípadoch stanovených v GDPR.

Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov: a) popierate presnosť osobných údajov, a to na obdobie potrebné na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť; b) spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia; c) osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu, kým nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenositeľnosť údajov
Máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, a to v prípade, že: a) spracovanie je založené na súhlase a b) spracovanie sa vykonáva automatizovane. Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov má subjekt údajov právo na to, aby osobné údaje boli predané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky možné vykonať.

Právo podať sťažnosť u dozorového úradu
Ak sa domnievate, že nespracovávame vaše osobné údaje zákonným spôsobom, máte právo podať sťažnosť u dozorového úradu.

Budeme veľmi radi, ak sa najskôr obrátite na nás. Vykonáme všetko, čo je v našich silách, aby sme napravili závadný stav a Vaše osobné údaje spracovávali zákonným spôsobom.

Právo na informácie vo veci opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenie spracovania
Sme povinní oznamovať jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenie spracovania, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Ak to požadujete, o týchto príjemcoch vás informujeme.

Právo byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov
Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osob, oznámime vám toto porušenie bez zbytočného odkladu.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
V prípade, že spracovávame niektorý z osobných údajov na základe súhlasu, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním nesúhlasu so spracovaním osobných údajov na e-mailovú adresu zrusenieregistracie@riteli.sk.

Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania
Pri spracovaní osobných údajov nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

XI. PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU, ZASIELANIU OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ, INFORMÁCIE O PRIAMOM MARKETINGU

Pri rozosielaní obchodných oznámení postupujeme v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov.

Obchodné oznámenia zasielame z dôvodu nášho oprávneného záujmu. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám obchodné oznámenia iba na základe vášho súhlasu. Zasielanie obchodných oznámení môžete zrušiť použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu: Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodu nášho oprávneného záujmu. V takom prípade osobné údaje ďalej nespracovávame, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu: Ak spracovávame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takému spracovaniu. V takom prípade osobné údaje ďalej nespracovávame.

IX. COOKIES

Používáme súbory cookie, malé textové súbory, ktoré identifikujú používateľa našej webovej stránky a nahrávajú jeho používateľské aktivity. Text v súbore cookie je často tvorený radom čísel a písmen, ktoré jednoznačne identifikujú počítač užívateľa, neposkytujú však žiadne konkrétne osobné údaje o užívateľovi.

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu.

Účel používania cookies: Používame súbory cookies na niekoľko účelov, medzi ktoré patrí:

 • meranie návštevnosti webovej stránky;
 • prispôsobenie zobrazenia webových stránok, správny a poriadny chod našich webových stránok;
 • na odhaľovanie podvodov a zneužitia našej webovej stránky.

Na našej webovej stránke môžu byť tiež umiestnené súbory cookies tretích strán. Môže sa tak stať napríklad preto, že sme poverili tretiu stranu napr. analýzou stránok.

Cookies na cielenie reklamy spracovávame iba na základe vášho súhlasu. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti VI. týchto Zásad (ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Cookies je možné rozdeliť podľa ich obdobia uloženia na:

 • Krátkodobé (session cookie) zostávajú vo vašom prehliadači do zavretia vášho prehliadača, potom sa vymažú.
 • Dlhodobé (persistent cookie) zostávajú uložené v prehliadači dlhodobo (záleží na nastavení vášho prehliadača a nastavení cookie), alebo kým ich ručne neodstránite.

Nastavenie cookie: Väčšina webových prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Poskytujú však ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie. Používatelia našej webovej stránky sú tak oprávnení nastaviť svoj prehliadač tak, aby bolo používaniu cookie na ich počítači zabránené. Pokyny na blokovanie alebo odstraňovanie súborov cookie v prehliadačoch je spravidla možné nájsť v dokumentácii nápovede jednotlivých prehliadačov.