Nákup nad 100 € ZĽAVA 7 %, nad 140 € 9 % a nad 180 € 11 %! Zľavový kód zadajte v košíku. Akcia platí na všetky označené produkty.

Obchodné podmienky platné do 25. 9. 2022

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového portálu:

HANZEL spol. s r.o., IČ: 25541251, DIČ: CZ25541251, se sídlem Znojmo, Vídeňská 3362/46, PSČ 66902, Česká republika

Adresa pre vrátenie tovaru: HANZEL spol. s r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo, Česká republika

Telefónny kontakt: +421 950 103 603

E-mailový kontakt: kvasimsluzbam@riteli.sk


 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Internetový obchod

  Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je dostupný na webovej stránke https://www.riteli.sk/ (ďalej len „Internetový obchod“).
   
 2. Kupujúci

  Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej tiež označovaný ako „kupujúci – spotrebiteľ“), a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je, teda ten, ktorý kupuje tovar na účely svojho podnikania (ďalej tiež označovaný ako „kupujúci – podnikateľ“). Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto obchodných podmienkach pre kupujúceho – podnikateľa (kupujúci – spotrebiteľ a kupujúci – podnikateľ ďalej len ako „kupujúci“).
   
 3. Súhlas s obchodnými podmienkami

  S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

   

II. REGISTRÁCIA KUPUJÚCEHO

 

 1. Registračný formulár

  V Internetovom obchode môžu nakupovať tak registrovaní kupujúci, ako aj kupujúci bez registrácie. Registrácia môže kupujúcemu uľahčiť nákup v Internetovom obchode.
   
 2. Údaje o kupujúcom

  Kupujúci je povinný poskytovať predávajúcemu pravdivé a úplné údaje o svojej osobe. Pri uvedení nepravdivých a/alebo neúplných údajov nesie kupujúci plnú zodpovednosť za ujmu týmto spôsobenú.
   
 3. Zrušenie registrácie

  Ak bude chcieť kupujúci svoju registráciu zrušiť, môže tak urobiť kedykoľvek zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho: zrusenieregistracie@riteli.sk alebo písomne na adresu sídla predávajúceho.
   
 4. Prístupové heslá

  Kupujúci sú povinní chrániť si svoje prístupové heslá. V prípade straty či jeho zneužitia sú povinní ihneď informovať predávajúceho tak, aby mohol prijať primerané opatrenia. Predávajúci však nenesie zodpovednosť za ujmy vzniknuté v dôsledku straty alebo zneužitia prístupových údajov kupujúceho.


   

III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

 1. Objednávka

  Za účelom objednania tovaru vyplní kupujúci v Internetovom obchode objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä informácie o:
  1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka Internetového obchodu);
  2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru;
  3. o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky kupujúceho je vyplnenie všetkých objednávkovým formulárom predpísaných údajov a náležitostí, vrátane e-mailovej adresy kupujúceho, na ktorú mu bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky.
   
 2. Kontrola pred odoslaním objednávky

  Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené prekontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to za účelom zistenia a opravy chýb, ktoré vznikli pri zadaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
   
 3. Dodatočné potvrdenie objednávky

  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
   
 4. Potvrdenie prijatia objednávky, vznik kúpnej zmluvy

  Kúpna zmluva vzniká doručením prijatia objednávky predávajúcim (akceptáciou). Predávajúci sa zaväzuje prijatie objednávky potvrdiť odoslaním potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu kupujúceho zadanú pri objednávke tovaru najneskôr do 1 pracovného dňa. Súčasťou potvrdzujúceho e-mailu budú aj obchodné podmienky platné v čase odoslania objednávky. Všetky potvrdené objednávky tovaru vykonané prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné pre kupujúceho aj pre predávajúceho.
   
 5. Storno objednávky

  Ak vykoná kupujúci storno objednávky do 2 hodín od jej potvrdenia, považuje predávajúci objednávku za zrušenú. Storno môže kupujúci poslať elektronicky na e-mailovú adresu: objednavky@riteli.sk, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nevyhnutné uviesť meno a priezvisko kupujúceho, e-mail a číslo objednávky.
   
 6. Oprava údajov uvedených v objednávke

  V prípade, že v elektronickej objednávke uvediete chybné údaje (napr. nesprávna doručovacia adresa), neodkladne nám túto skutočnosť oznámte na e-mailovú adresu: objednavky@riteli.sk. Prosím, berte na vedomie, že tieto zmeny je možné vykonávať iba v lehote 2 hodín od potvrdenia objednávky. Po uplynutí tejto lehoty vaša požiadavka nemusí byť náležite spracovaná.
   
 7. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny. Súčasne s prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, pokiaľ predávajúci škodu nespôsobil porušením svojej povinnosti.
   
 8. Fotografie tovaru v internetovom obchode

  Prezentácia tovaru umiestnená v katalógu Internetového obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že obrazové informácie k ponúkaným produktom sú iba ilustratívneho charakteru. Odtiene farieb sa nemusia úplne zhodovať s obrázkami zverejnenými v Internetovom obchode.
   
 9. Súhlas kupujúceho s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku

  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
   
 10. Právo predávajúceho zrušiť objednávku

  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo kupujúci opakovane (aspoň 3x) nakupoval v Internetovom obchode a tovar si opakovane (aspoň 2x) neprevzal. Pokiaľ sa táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne kontaktovať kupujúceho. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu za tovar, bude mu uhradená čiastka vrátená na jeho účet a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde.


   

IV. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Internetový obchod obsahuje informácie o hlavných vlastnostiach tovaru vrátane celkovej ceny jednotlivého tovaru. Spôsob úhrady si kupujúci zvolí pri vykonávaní objednávky v objednávkovom formulári. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
   
  1. v hotovosti na dobierku pri prevzatí tovaru. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
    
  2. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho číslo: 2943114918/1100. Ako variabilný symbol je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
    
 2. Zálohy

  Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zálohu na tovar až do výšky 50 % ceny tovaru v prípade, že tovar nie je skladom alebo cena tovaru presahuje 50 000,- Kč. Kupujúci bude na povinnosť zložiť zálohu v prospech predávajúceho vopred upozornený.
   
 3. Cena tovaru

  Ceny tovarov sú uvedené v eurách. Ceny tovarov sú konečné, t. j. vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné, dopravné), ktoré sú uvedené v Internetovom obchode.  V prípade, že nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorú zašle kupujúcemu prostredníctvom e-mailu.
   
 4. Omeškanie s prevzatím tovaru

  Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci ho na túto skutočnosť preukázateľne upozorní formou e- mailovej správy a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie tovaru. Pokiaľ kupujúci tovar v tejto náhradnej lehote neprevezme, kupujúci je oprávnený tovar predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku spolupráce na strane kupujúceho v nevyhnutne potrebnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.


   

V. DODACIE PODMIENKY

 

 1. Odoslanie tovaru

  Zvyčajná lehota odoslania tovaru je vždy uvedená pri konkrétnom tovare. Lehota odoslania tovaru sa počíta od potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
   
 2. Spôsob dopravy a náklady spojené s dodaním tovaru

  Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám v objednávkovom formulári.  Ceny za dopravu sú uvedené vrátane všetkých daní a poplatkov.
   
 3. Miesto dodania tovaru

  Miestom dodania tovaru je doručovacia adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
   
 4. Opakované doručovanie

  V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
   
 5. Názov tovaru

  Tovar môže byť dodávaný pod iným názvom, než je uvedené v Internetovom obchode (napr. z dôvodu zmeny názvu u výrobcu) s tým, že kvalita, opis, vlastnosti i vzhľad tovaru korešponduje s ponukou uvedenou v Internetovom obchode, líši sa iba názov tovaru.
   
 6. Kontrola stavu zásielky pri prevzatí tovaru s dopravcom

  Kupujúci je povinný ihneď pri dodaní tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu, najmä počet balíkov a poškodenie krabice. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou napr. aj je zásielka neúplná alebo poškodená. Ak kupujúci prevezme od prepravcu poškodenú zásielku, je nevyhnutné poškodenie opísať v dodacom liste a najneskôr do 2 pracovných dní oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu elektronicky online formulářem nebo na e-mailovú adresu predávajúceho: vyriesmeto@riteli.sk. Ak tak kupujúci neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia reklamácia nebude uznaná.
 7. Povinnosť kupujúceho prezrieť dodaný tovar pred montážou

  Kupujúci je povinný dodaný tovar bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od prevzatia tovaru, prehliadnuť, najmä kontrolovať, či tovar je v požadovanom farebnom prevedení a či podľa montážneho návodu žiadna jeho časť nechýba. Ak kupujúci zistí chybu, je povinný najneskôr do 2 pracovných dní oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho: vyriesmeto@riteli.sk. Táto prehliadka musí byť vykonaná pred montážou tovaru. V opačnom prípade môže dôjsť k znehodnoteniu tovaru a v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, môže predávajúci požadovať od kupujúceho náhradu vzniknutej ujmy. Kupujúci je povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená. Pokiaľ kupujúci zjavnú vadu v lehote podľa prvej vety tohto odseku neoznámi, neskoršie reklamácie mu nebudú uznané.


   

VI. PRÁVO KUPUJÚCEHO – SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. Právo kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

  V prípade, že je kúpna zmluva uzavretá prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie má právo kupujúci – spotrebiteľ odstúpiť od uzavretej zmluvy na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Ak sa tovar skladá z viacerých častí, ktoré sú dodávané postupne, lehota 14 dní začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
   
 2. Oznámenie o odstúpení

  Kupujúci – spotrebiteľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho: vyriesmeto@riteli.sk, alebo písomne poštou na adresu: Bratislava - mestská cast Staré Mesto, Karpatská 18, 811 05 (odporúčame vytlačiť, vyplniť a priložiť Formulár pre odstúpenie od zmluvy - PDF, 556 kB). Pri odstúpení je kupujúci – spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky a dátum nákupu a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo boli predávajúcemu zaslané, budú vrátené odosielateľovi.
  Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že ak informuje predávajúceho o odstúpení od zmluvy v čase, keď je tovar už odovzdaný prepravnej spoločnosti, tovar môže byť aj po oznámení o odstúpení doručený kupujúcemu na doručovaciu adresu. V takom prípade nemusí kupujúci – spotrebiteľ zásielku prevziať. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ zásielku prevezme, musí kupujúci – spotrebiteľ na svoje náklady zásielku predávajúcemu vrátiť alebo zaslať spôsobom popísaným v nasledujúcich odsekoch.
   
 3. Vrátenie tovaru

  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku sa kupujúci – spotrebiteľ zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 14 dní od odstúpenia, odovzdať alebo zaslať tovar späť na adresu: HANZEL spol. s r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo, Česká republika, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Na vrátenie plnej čiastky musí byť tovar zaslaný spať predávajúcemu v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov). Predávajúci informuje kupujúceho – spotrebiteľa o tom, že tovar bol vrátený neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný a v takom prípade môže predávajúci požadovať od kupujúceho – spotrebiteľa náhradu vzniknutej škody. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady na škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.
   
 4. Vrátenie peňažných prostriedkov

  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky, vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. S vrátením kúpnej ceny tovaru je predávajúci oprávnený počkať dovtedy, kým vrátený tovar od kupujúceho obdrží alebo kým kupujúci preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Na vrátenie platieb bude použitý rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil kupujúci – spotrebiteľ na vykonanie počiatočnej transakcie, ak sa strany nedohodnú inak. V prípade platby v hotovosti budú zaplatené finančné prostriedky kupujúcemu – spotrebiteľovi vrátené v hotovosti na adrese Bratislava - mestská cast Staré Mesto, Karpatská 18, 811 05, ak si strany nedohodnú iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov.
   
 5. Náklady spojené s vrátením tovaru

  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku nesie kupujúci – spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovnou cestou.
   
 6. Nemožnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy

  Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že okrem iného, nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
    
 7. Darček

  Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu spolu s tovarom aj poskytnutý darček.
   
 8. Postup pre kupujúceho – podnikateľa

  Pre kupujúceho – podnikateľa sa riadi odstúpenie od zmluvy zákonom č. 513/1991 Z.z., Obchodný zákonník v znení platnom v čase odstúpenia od zmluvy.


   

VII. PRÁVO PREDÁVAJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že v priebehu obdobia, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzuje predávajúci i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.
   
 2. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť tiež v prípade nedostupnosti tovaru, výraznej zmeny nákupnej ceny tovaru alebo v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t. j. ceny zjavne inej, než je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá). Za zrejmú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic namiesto štyroch a iné zrejmé chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho s cieľom dohodnúť sa o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.


   

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, REKLAMÁCIE

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán vo veci práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   
 2. Záručná doba

  Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru na dobu 24 mesiacov. Ak má tovar záruku za akosť dlhšiu, o tejto skutočnosti je kupujúci informovaný prostredníctvom produktovej karty konkrétneho tovaru. Lehota pre uplatnenie záruky za akosť začne plynúť spravidla odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade čiastkového plnenia záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia poslednej časti plnenia.
   
 3. Akosť pri prevzatí

  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci predovšetkým zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci vec prevzal
  1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a v prípade, že taká dohoda absentuje, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
  2. sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
  3. vec zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohovorenej vzorky alebo predlohy,
  4. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  5. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
    
 4. Zánik práv zo zodpovednosti za vady

  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú ak
  • vada bola na veci v čase jej prevzatia a pre takú vadu bola dojednaná zľava z kúpnej ceny;
  • vada je zjavná a kupujúci taký tovar aj s vadou schválil;
  • vada je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením;
  • vada vznikla v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil predávajúci;
  • kupujúci poruší ochranné plomby alebo nálepky na reklamovanom tovare;
  • tovar bol mechanicky poškodený a nejedná sa o vadu tovaru;
  • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebovania tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
  • kupujúci tovar reklamoval až po uplynutí záručnej doby alebo zákonnej lehoty v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.


   

IX. POSTUP PRI REKLAMÁCII KUPUJÚCEHO – SPOTREBITEĽA

 

 1. Nároky kupujúceho – spotrebiteľa

  Kupujúci – spotrebiteľ môže v rámci reklamácie tovaru požadovať
  1. Výmenu tovaru, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  2. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
  3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.
  4. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobovalo značné ťažkosti.
  5. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec poriadne používať kvôli opakovanému výskytu vady po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu vád. V takom prípade má kupujúci aj právo odstúpiť od zmluvy.
    
 2. Doručenie reklamovaného tovaru

  Kupujúci – spotrebiteľ doručí na vlastné náklady i riziko reklamovaný tovar na adresu HANZEL spol. s r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo, Česká republika. Tovar musí byť v úplnom stave. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci nezodpovedá za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Kupujúci môže pre doručenie tovaru v rámci reklamácie využiť kuriéra predávajúceho, ktorý tovar u kupujúceho vyzdvihne v dohodnutý termín. Jedná sa o platenú službu. Ku každej položke je kupujúci – spotrebiteľ povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho (doložiť doklad o vlastníctve – faktúra) a uviesť: meno, priezvisko kupujúceho, telefónny kontakt a e-mail kupujúceho, popis reklamovaného tovaru – kód produktu, názov produktu a číslo objednávky, presný opis chýb, navrhovaný spôsob reklamácie a číslo účtu pre prípadné vrátenie peňažných prostriedkov (odporúčame vytlačiť, vyplniť a priložiť Formulár Reklamačný list - PDF, 544 kB). Reklamáciu je možné uplatniť v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu.
 3. Písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie

  Ak uplatňuje kupujúci – spotrebiteľ práva z vadného plnenia (tovar reklamuje), je predávajúci povinný kupujúcemu – spotrebiteľovi vydať bez zbytočného odkladu potom, čo kupujúci – spotrebiteľ uplatnil právo z vadného plnenia, písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci – spotrebiteľ toto právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci – spotrebiteľ požaduje.
   
 4. Lehoty na vybavenie reklamácie

  O reklamácii kupujúceho – spotrebiteľa rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia kupujúceho – spotrebiteľa musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim – spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Reklamácia je považovaná za vybavenú v okamihu, keď o tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho – spotrebiteľa telefonicky, SMS alebo na e-mail kupujúceho, uvedený pri uplatnení reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Predávajúci zašle kupujúcemu – spotrebiteľovi na jeho e-mailovú adresu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a o dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Kupujúci – spotrebiteľ nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho zmeniť ním zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem situácie, ak ním zvolený spôsob vybavenia nie je možné uskutočniť.
   
 5. Povinnosť kupujúceho – spotrebiteľa poskytnúť súčinnosť

  Kupujúci – spotrebiteľ sa zaväzuje v prípade reklamácie poskytnúť predávajúcemu súčinnosť. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nedodá požadované podklady alebo neposkytne súčinnosť predávajúcemu, predávajúci nebude schopný reklamáciu posúdiť ani o nej rozhodnúť. V čase omeškania kupujúceho – spotrebiteľa s dodaním chýbajúcich podkladov neplynú predávajúcemu lehoty na rozhodnutie a vybavenie reklamácie stanovené zákonom.
   
 6. Náhrada nákladov

  Ak bude reklamácia uznaná, má kupujúci – spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením reklamácie (napr. náklady na poštovné, na dopravu v primeranej výške). Je možné preplatiť iba náklady v primeranej výške vzhľadom na povahu tovaru (napr. náklady za poštovné, nie však za taxi službu). O preplatenie nákladov je nevyhnutné požiadať kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od vybavenia reklamácie. Ak bude reklamácia zamietnutá, nesie náklady na uplatnenie reklamácie (napr. náklady na poštovné, dopravu) kupujúci – spotrebiteľ sám. V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže kupujúci po dohode s predávajúcim obrátiť sa na súdneho znalca z príslušného odboru a vyžiadať si vypracovanie nezávislého odborného posudku.


   

X. POSTUP PRI REKLAMÁCII KUPUJÚCEHO – PODNIKATEĽA

 

 1. V prípade kupujúceho – podnikateľa sa ustanovenia článku IX. nepoužijú a platí zákonná úprava práv z vadného plnenia podľa zákona č. 513/1991 Z.z., Obchodný zákonník.
   
 2. Doručenie reklamovaného tovaru

  Kupujúci – podnikateľ doručí na vlastné náklady i riziko reklamovaný tovar na adresu: HANZEL spol. s r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo, Česká republika. Kupujúci – podnikateľ môže pre doručenie tovaru v rámci reklamácie využiť kuriér predávajúceho, ktorý tovar u Kupujúceho vyzdvihne v dohodnutom termíne. Jedná sa o platenú službu. Tovar musí byť v úplnom stave. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci nezodpovedá za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Ku každej položke je kupujúci – podnikateľ povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a uviesť presný opis chýb.
 3. Vyrozumenie o uplatnení a vybavení reklamácie

  Ak uplatňuje kupujúci – podnikateľ práva z vadného plnenia (tovar reklamuje), je predávajúci povinný kupujúcemu – podnikateľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci – podnikateľ právo uplatnil a čo je obsahom reklamácie. Akonáhle bude reklamácia vybavená, zašle predávajúci kupujúcemu – podnikateľovi na jeho e-mailovú adresu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
   
 4. Povinnosť kupujúceho – podnikateľa poskytnúť súčinnosť

  Kupujúci – podnikateľ sa zaväzuje v prípade reklamácie poskytnúť predávajúcemu súčinnosť. V prípade, že kupujúci – podnikateľ nedodá požadované podklady alebo neposkytne súčinnosť predávajúcemu, predávajúci nebude schopný reklamáciu posúdiť ani o nej rozhodnúť.
   
 5. Náhrada nákladov

  Náklady na uplatnenie reklamácie (napr. náklady na poštovné, dopravu) nesie kupujúci – podnikateľ sám.


   

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Iné podmienky dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim

  Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na iných podmienkach. V takom prípade dohoda zmluvných strán má prednosť pred týmito zmluvnými podmienkami.
   
 2. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom

  Ustanovenia smerujúce k ochrane spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto podmienok sa nevzťahujú na kupujúcich, ktorí do zmluvného vzťahu s predávajúcim vstúpia ako podnikatelia.
   
 3. Právny poriadok a jazyk kúpnej zmluvy

  Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi kupujúcim a predávajúcim pri uzavretí kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto podmienky sú vyhotovené iba v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzavretá iba v slovenskom jazyku. Uzavretú kúpnu zmluvu bude predávajúci archivovať, z technických dôvodov však nebude k dispozícii pre kupujúceho.
   
 4. Neplatnosť ustanovenia obchodných podmienok

  V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok je neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa podmienok v nich stanovených.
   
 5. Úprava Internetového obchodu

  Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Internetového obchodu, prípadne prerušiť prevádzku Internetového obchodu na neobmedzene dlhé obdobie. Internetový obchod sa poskytuje „tak, ako je“ a na základe „dostupnosti“. Predávajúci neručí za to, že Internetový obchod bude fungovať bez prerušenia, včas, bezpečne a bezchybne.
   
 6. Vybavovanie sťažností

  Vybavovanie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailovej adresy predávajúceho. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho – spotrebiteľa zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho – spotrebiteľa.
   
 7. Kontrola

  Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
   
 8. Kódexy správania

  Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.
   
 9. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

  Kupujúci – spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, (www.soi.sk) so sídlom 827 99 Bratislava 27, Bajkalská 21/A
   
 10. Autorské práva

  Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace Internetový obchod (vrátane fotografie ponúknutého tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace Internetový obchod. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní Internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzkovanie Internetového obchodu. Internetový obchod je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných kupujúcich predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. Kupujúci si je vedomí, že mu kúpou produktu, ako sú v ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log predávajúceho alebo zmluvných partnerov predávajúceho, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dojednané inak.
   
 11. Zmeny podmienok

  Obchodné podmienky môže predávajúci doplniť a zmeniť. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúcich obchodných podmienok.
   
 12. Osobné údaje

  Predávajúci pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (GDPR) a národnými právnymi predpismi upravujúcimi spracovanie osobných údajov, predovšetkým  zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov. Všetky informácie o zásadách a postupoch pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené tu.
   
 13. Odkazy v internetovom obchode

  Kliknutím na niektoré odkazy v Internetovom obchode môže dôjsť k opusteniu internetového obchodu a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Predávajúci nenesie zodpovednosť za obsah stránok tretích osôb, na ktoré sa odkazuje z Internetového obchodu ani za prípadné porušenie právnych predpisov tretími osobami prevádzkujúcimi tieto stránky a prípadnú škodu či inú ujmu tým spôsobenú. Zaradenie akéhokoľvek odkazu na Internetový obchod neznamená súhlas predávajúceho s takou stránkou či jej podporu, propagáciu a pod., pokiaľ tak nie je výslovne uvedené. 

Aktuálne obchodné podmienky nájdete tu →